رد کردن لینک ها

میزان فروش روزانه

یک ماه اول رایگان

%0

میزان فروش روزانه

تا 5 ملیون ریال

%2

میزان فروش روزانه

از 5 تا 10 ملیون ریال

%1.8

میزان فروش روزانه

از 10 تا 20 ملیون ریال

%1.5

میزان فروش روزانه

از 20 تا 50 ملیون ریال

%1.2

میزان فروش روزانه

از 50 تا 80 ملیون ریال

%0.5

میزان فروش روزانه

بیشتر از 80 ملیون ریال

%0.1